Meny

Integritetspolicy

MonkeySports integritetspolicy

INTRODUKTION
MonkeySports värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta och ställa frågor till våra medarbetare som hanterar frågor om dataskydd till support(at)monkeysports.se.

Vi har gjort det lättillgängligt för dig, nedan kan du enkelt navigera till de avsnitt som du vill läsa om.

 1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

  2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

  3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför (ändamål)?

  3.1. För att kunna hantera beställning/köp.

  3.2. För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

  3.3. För att kunna hantera ärenden via support/kundtjänst.

  3.4. För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

  3.5. För att kunna hantera och genomföra deltagande i tävlingar och/eller event.

  3.6.För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor.

  3.7. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort samt erbjuda dig en personlig och relevant upplevelse i vårt utbud av tjänster och produkter.

  3.8. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

  4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

  5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

  6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

  7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  8. Vad har du för rättigheter som registrerad?

  9. Hur hanterar vi personnummer?

  10. Vad är cookies och hur använder vi det?

  11. Kan du själv styra användningen av cookies?

  12. Hur skyddas dina personuppgifter?

  13. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

  14. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

 


 1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Bilder (foto) och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

  2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN?
  MonkeySports Sweden AB, org. nr 556647-8896, med adress Uthamnsvägen 9, 151 38 Södertälje, är personuppgiftsansvarig för företagets och koncernens behandling av personuppgifter.

  3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH VARFÖR (ÄNDAMÅL)?

3.1.

Ändamål

 För att kunna hantera beställning/köp.

Behandlingar som utförs

  Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
  Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
  Hantering av ev. reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress och e-mail).
 • IP-adress.
 • Personnummer (Klarna).
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar).

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 3.2.

Ändamål

 För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress och e-mail).
 • IP-adress.
 • Personnummer (Klarna).
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar).

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling krävs för att fullgöra tillämpliga rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om ditt köp i 7 år.

 3.3.

Ändamål

 För att kunna hantera ärenden via support/kundtjänst.

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundtjänst (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress och e-mail).
 • IP-adress.
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köp-ställe, eventuellt fel/klagomål.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning.
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner du upplyser oss om).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ärenden via support/kundtjänst.

Lagringsperiod: 30 dagar efter att ärendet har avslutats.

3.4.

Ändamål

 För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

Behandlingar som utförs

 • Skicka direktmarknadsföring via e-post.
 • Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till dig.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • E-mail.
 • Köphistorik.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster och ditt berättigade intresse av att få erbjudanden och inbjudningar.

Lagringsperiod: Till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha direktmarknadsföring från oss, alternativt om du som medlem varit inaktiv i 36 månader. Du kan avregistrera dig från e-post direkt i meddelandet vi skickat till dig.

 3.5.

Ändamål

 För att kunna hantera och genomföra deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. anmälning eller utvärdering).
 • Identifiering och kontroll av ålder.
 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress och e-mail).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag och utvärdering.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: 3 månader efter avslutad tävling och/eller event (inklusive utvärdering).

 3.6.

Ändamål

 För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor

Behandlingar som utförs

 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik.
 • 
Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder.
 • 
Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress och e-mail).
 • Köphistorik.
 • 
Betalningshistorik.
 • 
Betalningsinformation.
 • 
Användarnamn och lösenord.
 • 
Inställningar avseende din profil och dina personliga val.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av vara medlem.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

 3.7.

Ändamål

 För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort samt erbjuda dig en personlig och relevant upplevelse i vårt utbud av tjänster och produkter.

Behandlingar som utförs

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av butiker och lager.
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka och recensera vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra kunder/besökare.

Kategorier av personuppgifter

 • Ålder.
 • Kön.
 • Bostadsort.
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). 
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 3.8.

Ändamål

 För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Behandlingar som utförs

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik). 
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpvillkor.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot eventuella angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer (Klarna).
 • Kön.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 1. FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

 2. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
  I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

  Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 
  1) Transporter (logistikföretag och speditörer). 
  2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 
  3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). 
  4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). 

  När vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alltid alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

  Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

  Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 
  1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 
  2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 
  3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 3. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

 4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer ovan om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

 5. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?
  Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag):
  Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).
  Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse:
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är medlem hos MonkeySports kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

Rätt till radering:
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: 
*Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. 
*Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. 
*Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. 
*Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. 
*Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. 
*Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse:
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post och e-mail). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet:
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 1. HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?
  Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

 2. VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?
  Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På monkeysports.se använder vi följande cookies: 
  1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 
  2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 
  3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker). 
  4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.). 
  5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). 

  De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för MonkeySports på monkeysportseurope.com/javascript-cookies.

 3. KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?
  Ja, det kan du! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 4. HUR SKYDDAS DINA PERSONUPGGIFTER?
  Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 5. VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?
  Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 6. HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?
  Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på support(at)monkeysports.se.

 Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2021-06-11.

Logga in
Skapa ett konto
Återställ lösenord